Терапевтичне відділення

В.о завідючого терапевтичним відділенням

Приходько Марина Ігорівна, лікар – терапевт, лікар-кардіолог спеціаліст

Контактний телефон: (0512) 41-19-59.

 

Терапевтичне відділення є структурним підрозділом МОКГВВ, де надається кваліфікована медична допомога хворим терапевтичного та кардіологічного профілю, які потребують стаціонарного лікування. Має 60 ліжок. Штат відділення укомплектований  у  повному обсязі. Тут  працюють кабінети ультразвукової діагностики (УЗД органів черевної порожнини, серця, щитовидної залози, молочної залози та органів малого тазу) та фіброгастродуоденоскопії.

Госпіталізація хворих здіснюєтся в плановому порядку згідно направлень сімейних лікарів або лікуючих лікарів лікувальних закладів міста та області, у т.ч. лікарів консультативної поліклініки госпіталю.

У відділенні забезпечується меддопомога згідно Програми медичних гарантій НСЗУ

«СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ»

 Умови надання послуги: стаціонарно.

 Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • направлення з іншого клінічного підрозділу та/або закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта з визначенням його маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.
 3. Полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності і одужання, відновлення здоров’я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.
 4. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією.
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду за пацієнтами.
 6. Забезпечення знеболення та медикаментозної терапії.
 7. Проведення консультацій лікарями інших спеціальностей.
 8. Проведення заходів із вторинної профілактики захворювань.
 9. Надання послуг з медичної реабілітації в гострому періоді для запобігання виникнення ускладнень.
 10. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання послуг з медичної реабілітації у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги.
 11. Направлення пацієнтів в інші заклади/підрозділи для надання їм спеціалізованої (вторинної), високоспеціалізованої (третинної) медичної допомоги.

«СТАЦІОНАРНА ПАЛІАТИВНА МЕДИЧНА ДОПОМОГА»

Умови надання послуги: стаціонарно.

 Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • направлення лікаря мобільної паліативної служби;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу.

Обсяг послуги (специфікація) відповідно до потреб пацієнта:

 1. Складання плану спостереження пацієнта/пацієнтки, який/яка потребує паліативної допомоги.
 2. Оцінка соматичного стану пацієнта/пацієнтки та моніторинг порушень функцій життєво важливих органів і систем, з наступним переглядом плану спостереження пацієнта/пацієнтки за потреби.
 3. Оцінка психоемоційного стану пацієнта/пацієнтки та надання психологічної допомоги, застосування методів психологічного впливу та психотерапевтичних інтервенцій.
 4. Оцінка, запобігання та лікування хронічного больового синдрому (у тому числі з використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів), надання ефективного знеболення та забезпечення цілодобового доступу до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
 5. Лікарське спостереження та цілодобовий медсестринський догляд.
 6. Розміщення пацієнтів в одно- або, двомісних палатах, обладнаних згідно з затвердженим МОЗ України табелем оснащення.
 7. Оцінка та корекція нутриційного статусу.
 8. Проведення необхідних лабораторних досліджень, зокрема:
  1. розгорнутий клінічний аналіз крові;
  2. визначення групи крові і резус фактору;
  3. біохімічний аналіз крові (загальний білок, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін і його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота; електроліти: калій, хлор, натрій, магній);
  4. фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ);
  5. глюкоза в цільній крові або сироватці крові;
  6. загальний аналіз сечі;
  7. копрограма;
  8. бактеріологічні дослідження;
  9. інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 9. Проведення необхідних інструментальних обстежень, зокрема:
  1. електрокардіографія (ЕКГ) (за місцем надання медичних послуг);
  2. ультразвукові дослідження (у закладі або на умовах договору підряду);
  3. рентгенологічні дослідження (у закладі або на умовах договору підряду);
  4. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.
 10. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування, при виконанні всіх болісних процедур.
 11. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.
 12. Забезпечення симптоматичної терапії (в тому числі фармакотерапевтичних, хірургічних, фізіотерапевтичних та інших методів лікування за показаннями) відповідно до Національного переліку лікарських засобів.
 13. Надання за показами кисневої терапії.
 14. Надання за показами респіраторної підтримки (СРАР терапія та/або неінвазивна вентиляція легень, та/або інвазивна вентиляція легень).
 15. Забезпечення харчування в умовах стаціонару, зокрема лікувального харчування.
 16. Забезпечення пацієнтів асистивними засобами для мобільності.
 17. Організація надання стаціонарного лікування та діагностики у відділеннях/закладах відповідного профілю надання медичної допомоги (в т.ч. в умовах інтенсивної терапії) при наявності показань.
 18. Складання і впровадження плану фізичної та психологічної/психічної адаптації пацієнта/пацієнтки.
 19. Надання послуг фізичної терапії та медичної реабілітації.
 20. Проведення консультацій спеціалістами паліативної служби для лікарів-спеціалістів інших напрямів надання медичної допомоги, які працюють в інших відділеннях та/або ЗОЗ, де отримують лікування пацієнти, які потребують паліативної допомоги, в тому числі за допомогою засобів телекомунікації, з обов’язковою фіксацією наданих рекомендацій в Плані спостереження.

Навчання членів родин пацієнта/пацієнтки (законних представників та осіб, які здійснюють догляд) навичкам догляду за важкохворими.

У відділенні працюють:

В.о. завідуючого відділенням:

 • Приходько Марина Ігорівна, лікар – терапевт, лікар – кардіолог  спеціаліст

Лікарі ординатори:

 • Аненко Валерій Григорович, лікар-кардіолог вищої категорії;
 • Михальченко Лілія Георгіївна, лікар-кардіолог вищої категорії
 • Підручний Михайло Степанович, лікар-терапевт вищої категорії;
 • Слободяник Галина Львівна, лікар-терапевт вищої категорії